Den kulturelle skolesekken i Skedsmo

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Skedsmo ble vedtatt i 2003 og rullert i 2007: DKS skal være et tilbud alle kan delta i, uavhengig av spesielle talenter eller faglige forutsetninger. Kulturformidlingen må primært stimulere elevenes egenaktivitet.

- Det etableres et samarbeid med profesjonelle kunstnere, fortrinnsvis med pedagogisk erfaring, samt frivillige lag og organisasjoner i skolenes nærmiljø

- Kulturelle aktiviteter bør være synlig i skolehverdagen og komme til uttrykk i den enkelte skoles planer og mål

Den kulturelle skolesekken ble introdusert som et nasjonalt kulturpolitisk tiltak i 2001. Prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 38 (2002-2003) og nr 8 (2007 - 2008)  Også St.meld.nr 39 (2002-2003) Ei blot til lyst, om kunst og kultur i tilknytning til grunnskolen, er viktig for arbeidet med Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken skal:

bidra til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud

legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag

bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidstiltak mellom Kultur-og kirkedepartementet og Utdannings-og forskningsdepartementet