Tilbake
DKS Skedsmo
DKS Skedsmo
DKS Skedsmo
DKS Skedsmo
DKS Skedsmo
DKS Skedsmo
DKS Skedsmo

FRA HÅND TIL MASKIN

Dette tilbudet er en videreutvikling av "Industrihistorien langs Sagelva", som har blitt gitt til 8. trinn i Skedsmo i mange år. Det er nå utvidet til å omhandle hele den industrielle utviklingen i et lokalt perspektiv; fra de første oppgangssagene ved Sagelva og bruken av vannkraft, til dampmaskinen kom til Lillestrøm og la grunnlaget for en by. Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse av hvordan den industrielle revolusjon endret samfunnet, landskapet og teknologien. Tilbudet er et utendørs heldagstilbud, der Mølleparken ved Sagelva er base for den ene delen av dagen, og Rådhusparken og Dampmaskinhuset er base for den andre.

I Sagdalen er målet å gi elevene forståelse for Sagelvas historie og dens viktige funksjon i utviklingen av industrien på Strømmen over 700 år, samt hvordan teknologien bak en sag og kvern fungerer. Elevene vil delta aktivt i å lage en tidslinje der målet er å gi elevene et konkret og visuelt oversiktsbilde over hvordan industrien har utviklet seg over tid, fra bondesamfunnet på 1300-tallet til den tidlige industrialiseringen og de store industriene på Strømmen, helt opp til nåtid. Elevene får også innblikk i hvordan det var å jobbe på Strømmen Værksted og Strømmen Trævarefabrik, med fokus på arbeidsdagen til industriarbeideren på 1950-tallet sammenlignet med dagens forhold.

Ved Rådhusparken vil elevene få innblikk i hvordan opphevingen av sagbruksprivilegiene og innføringen av dampmaskinteknologien påvirket Lillestrømsamfunnet på en dyptgående måte fra rundt 1860. Et av målene er å gi elevene innblikk i hva jernbanen og dampmaskinen har hatt av betydning for utviklingen av Lillestrøm, og vise dem hvilke spor vi kan se av det i dag.

Tilbudet gis i samarbeid med Museene i Akershus (MiA), Sagelvas venner, Lillestrøm historielag og Skedsmo realfagssenter.

Lærerveiledning

Last ned:

Den viktigste formen for forberedelse som gjøres i forkant av tilbudet Fra hånd til maskin, er at lærerne setter seg godt inn i det praktiske opplegget for dagen (se egen lærerinformasjon). Dette innebærer blant annet hvor og når elevene skal møte opp, at det beregnes god nok sykkeltid, at elevene har kledd seg etter været, og at de er forhåndsinndelt i de ulike gruppestørrelsene de skal være i på de ulike postene, slik at vi ikke trenger å bruke tid på dette underveis. I tillegg til dette er det en stor fordel om elevene kjenner til den industrielle revolusjonen, og gjerne at de også har blitt satt inn i dette i et lokalt perspektiv. Ressursheftet som følger tilbudet er laget nettopp for å være en hjelp til læreren, slik at elementer herfra kan brukes i undervisningen av elevene. Hver kontaktlærer på 8. trinn får en trykket versjon av heftet, i tillegg til at det ligger tilgjengelig som PDF-fil her på produksjonssiden på ksys.

Som et supplement til ressursheftet har vi laget noen tips til aktiviteter og oppgaver som kan gjøres på skolene som forberedelse til tilbudet, eller i etterkant som en oppfølging av temaene. Det er opp til hver enkelt lærer i hvilken grad dette benyttes, og det kan også ses på som en idébank. Se "Fra hånd til maskin, forslag til for- og etterarbeid" for en samlet oversikt. Dokumenter med de enkelte aktivitetene/oppgavene følger videre nedover. 
Om utøvere og produsenter

Publikumskommentarer